Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Najlepsza książka na jesień":

 

1. Organizatorem konkursu i plebiscytu "Najlepsza książka na jesień" jest firma PPUH W&W Wacław Polak, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl.

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych książek do czytania jesienią w następujących kategoriach: 

 • kryminał, sensacja, thriller, 
 • powieści obyczajowe, romanse, 
 • książki dla dzieci, 
 • książki dla młodzieży, 
 • książki dla rodziców (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących wychowania), 
 • poradniki
 • science fiction, fantasy, 
 • perły z lamusa – albumy, publikacje historyczne, biografie,
 • literatura piękna
 • podroże literackie.
 • kropelka optymizmu

 

3. Wyboru najlepszych książek na jesień dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.ksiazkanajesien.pl

 

4. W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komówkowego oraz adres poczty elektronicznej. 

 

5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę na jesień. 

 

6. W danej kategorii oddać swój głos można dwukrotnie - w okresie od rozpoczęcia głosowania internautów do ogłoszenia nominacji po raz pierwszy - wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny otrzymać nominację do tytułu "Najlepszej książki na jesień", a w okresie pomiędzy ogłoszeniem nominacji a ogłoszeniem wyników plebiscytu po raz drugi. Wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książki, która powinna zwyciężyć w plebiscycie. 

 

7. Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

 

8. Po dokonaniu wyboru tytułów nominowanych i po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób głosujących w danym etapie podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

 

9. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres pr@wwpol.com wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają redaktorzy wortalu literackiego Granice.pl, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach serwisu.  

 

10. Kolejne nagrody przypadną pięciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów do oddania głosów, otrzyma zestaw 20 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 10 książki, następna - 5 publikacje, czwarta w kolejności - 3 książki, piąta - jedną.  

 

11. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Najlepsza książka na jesień", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

 

13. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy pr@wwpol.com Dane te należy przesłać w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

 

14. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: pr@wwpol.com Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

 

15. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7logo 8logo 9logo 10logo 11logo 12logo 13logo 14